Technický dozor investora

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA


Technický dozor investora je zde proto, aby ušetřil klientovi čas a peníze.

Technický dozor investora/stavebníka dohlíží nad tím, aby stavba byla realizována podle projektu, v souladu s platnými technickými normami a s přijatými smluvními závazky.

Hlavní náplň technického dozoru

  • Seznámení s projektem, obsahem smluv mezi dodavatelem a investorem, s obsahem stavebního povolení.
  • V případě výběrového řízení prostudování a posouzení nabídek dodavatelů.
  • Odevzdání staveniště zhotoviteli a zajištění zápisu do stavebního deníku.
  • Svolávání a vedení kontrolních dnů stavby, pravidelné kontrolní dny jsou organizovány dle náročnosti stavby 1x za 7 nebo 14 dní.
  • Dohled nad kvalitou veškerých prací a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami, smlouvami, časovým harmonogramem, případně dalšími požadavky investora.
  • Odsouhlasování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo tj. kontrola oprávněnosti zhotovitelem účtovaných položek ve vztahu k reálně vykonané práci a dodanému materiálu.
  • Vedení digitální fotodokumentace stavby v rámci kontrolních dnů.
  • Účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání.
  • Po kolaudaci zajistit číslo orientační a popisná a zajistit přepsání vodoměru, plynoměru a elektroměru na zákazníka.

Technický dozor by měl být chápán jako investice do prevence před možnými předraženými stavebními pracemi, materiálem či zvolenou technologií. Technický dozor má nastudovaný stavební zákon a veškeré předpisy s ním související, bezpečně se orientuje v problematice technických norem a tedy i celé stavby. Následky zanedbané stavby se většinou projeví až po záruční době s nutností velmi drahých oprav.

Kontaktujte nás, zašleme Vám cenovou nabídku ZDARMA.